top of page

BENE BÖS: PLANNING AND FLYING A TRIANGLE

Cross Country Magazine Issue 231

Dũng Bim translate

[Original English below]


Bene trong ngày anh bay tam giác FAI 403km vào tháng ba

(Photo: Bene Bös)

Trong vài năm qua tôi đã từ từ tăng kích thước bay tam giác lên. Từng bước một, từ 50km tới đầu năm nay tôi đã bay 403km. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ những điều tôi học được qua nhiều năm lập kế hoạch bay những tam giác to này.

Có rất nhiều thông tin, nhưng tôi luôn giữ chúng càng đơn giản càng tốt. Tôi muốn dành thời gian bay chứ không phải lập kế hoạch dưới mặt đất. Với tôi việc quan trọng hơn nữa là thích nghi kế hoạch trong suốt chuyến bay, và đó là lý do toàn bộ việc lập kế hoạch được thực hiện trên điện thoại.

Dự báo

Đầu tiên bạn phải biết thời điểm mặt trời mọc và lặn. Có một vài phần mềm cho biết thông tin này, tôi thường dùng LunaSolCal (Google Play Store).

Sau khi biết khoảng thời gian để bay rồi, tôi sẽ kiểm tra dự báo thời tiết của ngày bay bằng phần mềm Windy hoặc website (windy.com). Trên Windy bạn có thể xem các tùy chọn khác nhau như gió, mây hay nhiệt độ. Bạn đừng chỉ xem gió trên mặt đất, hãy đổi sang các độ cao khác nhau như 100m, 750m, 1,000m và kiểm tra hướng gió cũng như tốc độ gió sẽ thay đổi trong ngày ra sao.

Tôi biết rằng nhiều phi công chỉ dùng các giá trị mặc định của dự báo thời tiết trên hoặc dùng Windfinder, nhưng những dự báo này chỉ thể hiện dữ liệu ở độ cao bằng mặt đất. Vì thế nếu bạn không định footdrag cả một tam giác FAI, tôi khuyên bạn nên kiểm tra dự báo ở các độ cao bạn dự kiến sẽ bay.

Điều kiện tốt nhất để bay một tam giác to, nhanh và hiệu quả là khi gió di chuyển thành một hình xoáy lớn. Độ rộng của vòng xoáy quyết định việc bạn sẽ bay xuôi gió nhiều hay ít trong ngày bay. Tuy nhiên những ngày như thế không nhiều do vậy tôi khuyên bạn nên chọn những ngày gió nhẹ.

Bay cạnh nào trước?

Thuận tiện nhất là khi bạn bắt đầu xuất phát đi một cạnh ngang gió, bay cạnh thứ hai ngang gió và bay xuôi gió về khép tam giác.

Nếu bay vào buổi sáng thường gió sẽ nhẹ và sau đó gió sẽ bắt đầu lên theo một hướng. Điều này rất tuyệt vì bạn có thể bay hai cạnh đầu không gió và bay xuôi gió ở cạnh cuối cùng như dự báo.

Tuy nhiên, hãy lưu ý vì mùa xuân và mùa hè sẽ có thermal mạnh, nếu bạn ít kinh nghiệm active flying thì nên quay về hạ cánh khi thermal bắt đầu hình thành.

Các tầng gió

Một trường hợp hữu dụng nữa tôi thường bay là khi bạn có các hướng gió khác nhau ở các độ cao khác nhau. Bạn có thể bắt đầu bay buổi sáng với gió nhẹ (<5km/h) ở độ cao 300m theo hướng Đông Bắc, sau đó quay về hướng Nam và đi xuôi gió nhẹ ở độ cao 650m, trước khi lên 900m để bay xuôi gió về hạ.

Bay như thế này sẽ giúp bạn có tốc độ trung bình cao, tiết kiệm xăng hơn, vì khi bạn bay xuôi gió sẽ rất tiết kiệm nếu đóng trim.

Quay lại với phần mềm

Giờ chúng ta đã biết hướng bay nào thì tốt, tôi sẽ dùng website flyxc.app để lên kế hoạch bay. Nếu bạn đặt các waypoints theo hình tam giác, nó sẽ cho bạn khu vực nào cần đặt turnpoint để chuyến bay có thể được tính là tam giác FAI. Các tam giác FAI (được điểm cao nhất ở XContest.org và các giải online khác) cần có cạnh ngắn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 28% của tổng độ dài: cơ bản là nó gần giống một tam giác cân.

Đừng quên bật ‘Airspace’ trên menu, để lập tuyến bay tránh chúng. Bạn nên học về airspace và có hiểu biết về luật ở khu vực bay của mình. Thông thường bạn có thể bay dưới hoặc trên các airspace, vì chúng là các khu vực nằm lơ lửng trên trời.

Nếu bạn dùng thiết bị Android, bạn có thể dùng phần mềm miễn phí XCTrack và lấy kế hoạch bay trực tiếp từ flyxc.app về thiết bị. Điều này dễ tới mức tôi có thể vừa bay vừa làm. Việc này cho phép bạn linh hoạt kế hoạch bay và có thể tùy chỉnh khi bay.

Cuối cùng

Tham vọng là tốt, nhưng hãy bay trong những điều kiện bay khiến bạn thoải mái và vừa với trình độ của mình, nâng kỹ năng lên dần dần. Đừng cảm thấy áp lực bởi các phi công khác hoặc mạng xã hội để bay những cánh dù cao hơn khi XC. Bạn có thể bay XC mà không cần thiết bị gì. Điều quan trọng nhất là bạn cảm thấy vui vẻ và thoải mái.


NGÀY GIÓ NHẸ

Lập kế hoạch bay tam giác FAI dùng FlyXC

(Photo: FlyXC.app)

[Original English]

BENE BÖS: PLANNING AND FLYING A TRIANGLE

Cross Country Magazine Issue 231

Dũng Bim translate

400K DAY

Bene on his 403km FAI triangle day in March

(Photo: Bene Bös)

Over the last few years I have slowly increased the size of my triangles. Step by step I have gone from 50km to 403km earlier this year. Today I want to share what I’ve learned over the years about planning these big triangles.

There are lots of resources out there, but I always try to keep it as simple as possible. I want to spend my time in the air and not on the ground planning. It’s also important for me to be able to adapt my plans during a flight, and that’s another reason why my complete planning process can be done on a smartphone.

The forecast

First you need to know the sunrise and sunset times. There are some nice apps which show this information for where you are; I like LunaSolCal (Google Play Store).

Once I know the time frame for the flight I check the weather forecast for the day on the Windy App or website (windy.com). On Windy you can choose different options like wind, clouds or temperature. It’s important that you don’t just look for the wind on the ground, which is set as standard height. Change it to different altitude levels like 100m, 750m, 1,000m and check how the wind strength and direction is forecast to change during the day.

I know that many pilots use standard weather forecasts or the Windfinder app, but these forecasts all only show ground level data. So if you don’t plan to footdrag your FAI triangle, I highly recommend checking the forecast for the altitudes you’re going to fly at.

The best situation for big, fast and efficient XC triangle flights is when the wind is moving like a big swirl. If the swirl is not too big you can have a tailwind more or less all day long. However, as days like this are rare I suggest picking a day with a generally low wind forecast.

Which leg first?

It is most comfortable if you can leave your airfield crosswind, fly another crosswind section on the second leg and have a nice tailwind on the way home.

If you fly in the morning it will often be calm and then the wind will slowly start to pick up from one direction. That’s great because you can plan your triangle so you fly the first two legs with no wind and use the forecast wind as tailwind to get home.

However, be aware that in spring and summer the thermals can get strong and if you are not so experienced at active flying in moving air yet it will be better for you to be back on the field when they start to bubble.

Wind layers

Another beneficial situation that I often try to use is when you have different wind directions at different altitudes. Maybe you can start the flight in the morning with low wind (<5km/h) at 300m in the direction northeast, then turn south and have a little tailwind at 650m, before climbing to 900m to fly with tailwind again back to your landing zone.

Flying this way will give you a high average speed while being good for your fuel economy, because when you have a tailwind it’s best for your economy to fly with closed trims.

Back to the apps

Now that I know which direction would be good to fly, I use the flyxc.app website to plan the flight. If you pull the waypoints in a triangle shape, it will show you in which sectors the turnpoints need to be to get scored as an FAI triangle. For FAI triangles (which score the most on XContest.org and other online leagues) the shortest distance needs to be at least 28% of the complete distance: basically it’s more or less an equilateral triangle.

Don’t forget to activate ‘Airspace’ in the dropdown menu, so you can plan your route around it. It is worthwhile learning about airspace and knowing your area’s local rules. Often it’s possible to fly under or over airspace, for example, because it doesn’t start at the ground.

If you use an Android device you can use the free XCTrack App and export your flight directly from the flyxc.app website to the app. This is so easy that I even do it in flight. It allows you the ultimate in flexible flight planning and can even be done while in the air.

And finally

Ambition is good, but flying in conditions that are outside your skillset or comfort zone is not. Fly in conditions you feel comfortable with and improve your skills in small steps. Don’t feel pressured by other pilots or social media to fly a higher-rated glider to fly XC. You can start flying cross country with any equipment. The most important thing is that you feel comfortable and have fun.

LIGHT WIND DAY

Planning an FAI triangle using FlyXC

(Photo: FlyXC.app)

Comments


bottom of page