top of page

Fly Tour - Tour Bay Dù lượn

Paragliding/Paramotor Guided Tour and Trip

  • Từ 2.99 tr ($120)
  • Các điểm bay trong và ngoài nước

Bạn là một phi công tự do và muốn khám phá các điểm bay trong và ngoài nước. Hãy tới với các Fly Tour cùng các phi công đầy kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các tour trong ngày cũng như các tour dài ngày, bao gồm cả đi lại, ăn ở... tới các điểm bay trong và ngoài Việt Nam. Mỗi mùa bay ở Việt Nam luôn có 2-3 điểm bay tốt, có thể bay từ cặp vách, thermal cho tới bay đường trường, từ các điểm bay biển cho tới bay núi hoặc đồng bằng và chúng tôi có thể đưa bạn tới đó. Tháng 1-3: Tam Đường, Kontum, Pokhara (Nepal). Tháng 3- 6: Khao Sadao (Thailand), Kontum, Nha Trang. Tháng 5-8: Sơn Trà, Đồi Bù, Lâm Châu (Trung Quốc). Tháng 8 -11: Đồi Bù, Mù Căng Chải, Bir Billing (Ấn Độ). Tháng 11-1: Hoành Bồ, Tam Đường, Phu Tab Boek (Thailand), Saijia (Đài Loan), Puli (Đài Loan). (Hãy xem Giới thiệu điểm bay để có thêm thông tin về các điểm bay). Hướng dẫn viên của chúng tôi có khả năng sắp xếp đi lại, ăn ở cho các tour ngắn cũng như dài ngày, theo dõi khi bạn bay hoặc bay cùng bạn, sắp xếp ăn ở, v.v... Liên hệ để có thêm thông tin và báo giá cụ thể. [English] You are a solo pilot and you want to explore flight sites around our country. Let's go on Fly Tours together with our paragliding experts guide. We offer daily guided tour to long-time, customized tour, including transportation, accommodation, etc... to all flight sites inside and outside of Vietnam. For every season there will be at least 2 - 3 nice flight sites in Vietnam that allow you to fly from ridge soaring, thermal soaring to cross country, from coastal to mountain or flatland that we can guide you. January - March: Lai Chau, Kontum, Pokhara (Nepal). March - June: Khao Sadao (Thailand), Kontum, Nha Trang. May - August: Da Nang, Ha Noi, Linzhou (China). August - November: Hanoi, Mu Cang Chai, Bir Billing (India). November - January: Ha Long, Lai Chau, Phu Tab Boek (Thailand), Saija (Taiwan), Puli (Taiwan). (Please check our Sites Guide for more details about flying sites). Our guides are capable of arranging transportation for both daily and long time tour, looking after you when flying by flying together or guiding on the ground, arranging accommodation and meal, etc... Contact us for details information and quotation.


Liên hệ đặt lịch

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, vui lòng xem mục Các câu hỏi thường gặp bằng cách click vào nút FAQ ở dưới hoặc liên hệ với chúng tôi. Để đặt lịch, vui lòng đăng ký qua nút Booking ở dưới và làm theo hướng dẫn trong form đăng ký. Để hủy hoặc dời lịch, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước 24h. [English] If you have further questions, please see our FAQ sections via the button bellow or contact us. Please click the Booking button below for booking and follow the instruction in the registration form. If you want to cancel the service, please inform us 24 hour in advance to get refund.


bottom of page